دبیر کمیته علمی : دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

 • دکتر علیرضا امیر تیموری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • دکتر کیوان امینی- دانشگاه رازی- نماینده انجمن تحقیق در عملیات ایران
 • دکتر مسعود باغفلکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکترنورالدین  پرندین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر فرود پروانه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر جعفر پور محمود - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • دکتر عالم تبریز- دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر قاسم توحیدی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دکتر رضا توکل مقدم - دانشگاه تهران
 • دکتر غلامرضا جهانشاهلو- دانشگاه خوارزمی
 • دکتر فرهاد حسین زاده لطفی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • دکتر محمد خدابخشی- دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
 • دکتر بهروز دانشیان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • دکتر ایوب رحیم زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر محسن رستمی مال خلیفه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
 • دکتر حامد رضایی ژیانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • دکترشبنم رضویان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دکتر فریدون رهنمایی رود پشتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- نماینده انجمن مهندسی مالی
 • دکتر مجید زهره بندیان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دکتر مهدی سلطانی فر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • دکتر سعید شاه قبادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر نقی شجاع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 • دکتر هادی شیرویه زاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • دکتر صابر ساعتی مهتدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دکتر مسعود صانعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
 • دکتر فرزاد طهمورثی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر معصومه عباسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر محمد علیرضایی- دانشگاه علم و صنعت
 • دکتر رضا فرضی پور صائن - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج
 • دکتر علیرضا فروغی - دانشگاه قم
 • دکتر مهدی فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فیروزکوه
 • دکتر محمد فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
 • دکتر عباس قماشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر رضا کاظمی متین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دکتر سهراب کرد رستمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • دکتر سعید محرابیان- دانشگاه خوارزمی
 • دکتر فرهاد مرادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • دکتر فرهاد مظفری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • دکتر سید هادی ناصری - دانشگاه مازندران
 • دکتر عباسعلی نورا- دانشگاه سیستان و بلوچستان- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
 • دکتر عبدالله هادی وینچه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .