دبیران کمیته اجرایی: دکتر سعید شاه قبادی- دکتر عباس قماشی

 •  آقای بیژن اروجی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر حسن امیری- معاون دانشجویی واحد کرمانشاه
 • خانم مریم امینی- مسئول دبیرخانه همایش
 • دکتر مسعود باغفلکی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر جعفر باقری- هیات علمی گروه ریاضی واحد اسلام آباد غرب
 • آقای بهزاد باقری- مدیر اداری  واحد کرمانشاه
 • آقای امیر برزگرنژاد- مدیر مالی  واحد کرمانشاه
 • دکتر نورالدین پرندین- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر فرود پروانه- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر محمد مهدی جوکار- معاون پژوهشی واحد کرمانشاه
 • دکتر صدیقه حسین پور- رئیس باشگاه پژوهشگران واحد کرمانشاه
 • دکتر صدیقه حسینی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر سید رضا حسنی- هیات علمی گروه مدیریت واحد کرمانشاه
 • دکتر بهروز راسخی- مدیر کل پژوهش واحد کرمانشاه
 • دکتر مسلم رستمی- معاون آموزشی واحد کرمانشاه
 • دکتر پرستو  زنگنه- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر سعید شاه قبادی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر عباس طاهرپور- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر فرزاد طهمورثی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر معصومه عباسی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • آقای امرالله عظیمی- مدیر روابط عمومی واحد کرمانشاه
 • دکتر عباس قماشی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
 • دکتر فرهان گل کارمنش- هیات علمی گروه ریاضی واحد سنندج
 • دکتر فرهاد مرادی- هیات علمی گروه ریاضی واحد سنندج
 • دکتر جواد مسعودی-معاون اداری مالی واحد کرمانشاه
 • دکتر بنفشه  ویسی- هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .